Muzeum a galerie Severního Plzeňska

30. 6. 2022 od 10-16.30 hodin bude uzavřený okruh muzeum.

Historie muzea a expozic

Historie muzea a expozic

Muzejnictví na severním Plzeňsku a tím také příběh muzejních exponátů je ve srovnání s jinými regiony poměrně mladé, ale počátky a první snahy o trvalé uchování řady předmětů ve formě muzejních exponátů jsou poměrně starší. Podobně jako v jiných regionech i zde předznamenala vznik prvních sbírek Národopisná výstava v Praze v roce 1895.

Při této příležitosti byly sebrány první exponáty především etnografického charakteru, a to zásluhou Jana Dyka, MUDr J. Baťka a J. Ritticha a pod názvem Okresní národopisná výstava byl sebraný materiál představen v kralovické škole. Na Kralovicku však tato akce nakonec vznik skutečného muzea neiniciovala. O založení muzea se pak na Kralovicku snažil především učitel Blažej Bušek a dále Josef Vorel, který v této záležitosti vedl mj. korespondenci s plzeňským Fridolinem Macháčkem, který této myšlence příliš nakloněn nebyl.

První muzeum na Kralovicku nakonec vzniká v Kožlanech, a to v roce 1945 z podnětu Jaroslava Ullmana.

Ve svých snahách a aktivitách o zřízení muzea neustal po roce 1945 ani Josef Vorel, kterého podporovali František Polcar, Karel Suchý, Josef Berk a Františka Wackenreutherová a své stoupence mělo zřízení muzea také v tehdejším stavebním podniku. Jako vhodný objekt pro jeho umístění se nabízelo bývalé proboštství v Mariánské Týnici. Po provedení nutných stavebních úprav  a oprav bylo muzeum otevřeno 13. září 1952 a brzy získalo statut muzea okresního, nejprve pro okres Plasy a od r. 1960 pro okres Plzeň-sever.

K dalším změnám v organizaci muzejnictví dochází v letech 1977-1978, kdy jsou muzea v Kožlanech, Manětíně a Mariánské Týnici integrována v jeden celek a vzniká Muzeum okresu Plzeň-sever, které pokračuje v započaté muzejní práci a rozšiřování sbírkového fondu. Systematickými sběry a za pomoci dobrovolných spolupracovníků byla získána řada předmětů z domácností v Dýšiné a jejím okolí, pozornost byla zaměřena na Nýřansko, kde byla zdokumentována historie hornictví a muzejní sbírku obohatila řada autentických hornických uniforem, praporů a především celá řada fotografií. Cílený výzkum byl zaměřen také na kožlanské hrnčířství a dosavadní sbírka byla obohacena o další hrnčířské výrobky i nástroje, které ve svém celku dávají jedinečným způsobem nahlédnout do tajů tohoto dávného řemesla.

Problémem muzea ale bylo umístění sbírkových předmětů, kdy se jejich část nacházela ve značně nevhodných prostorách. Tento nepříznivý vývoj se podařilo zastavit v devadesátých letech 20. století, kdy muzeum mění název na současný – Muzeum a galerie severního Plzeňska

V osmdesátých letech 20. století byly restaurovány obrazy především z původní zámecké sbírky v Manětíně, v devadesátých letech potom militária, lidový nábytek a v dalším období především textilie.

Muzeum je aktivní v publikační činnosti, pravidelně vychází Vlastivědný sborník pro regionální dějiny severního Plzeňska a celá řada monografií. 

Bohatou prezentační činnost představují výstavy jak galerijního typu, tak muzejní, které postihují rozmanitou historii regionu (poštovnictví, školství, divadlo, lidové zvyky…).

Muzeum nadále systematickou činností svůj sbírkový fond doplňuje o další předměty mapující historii regionu severního Plzeňska a vytváří spolu s nimi základní databanku informací sloužících jak pracovníkům muzea, tak především veřejnosti a zájemcům o regionální historii z řad odborných i laických badatelů.

Foto ze starých expozic:

Datum vložení: 25. 11. 2020 11:15
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 2020 13:57
Autor: Správce Webu

Vstupné

Základní

Okruh 1 nebo 2
60 Kč

Okruh 1 + 2
90 Kč

Snížené
(senioři, ZTP a studenti)

Okruh 1 nebo 2
40 Kč

Okruh 1 + 2
60 Kč

Více ZDE.

Otevírací doba

Květen - srpen

9 - 18 denně mimo pondělí

Duben, září a říjen

9 - 17 denně mimo pondělí

Listopad - březen

9 - 15 v pracovní dny